Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Czas na odstąpienie od umowy 14 dni po uprzednim poinformowaniu kupującego o chęci odstąpienia od umowy.
Informacja o odstąpieniu od umowy może być dokonana w jakikolwiek sposób przed odesłanem towaru (telefon, sms, e-mail)
Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący
 
 
  Dyrektywa Komisji Europejskiej 2011/83/UE  motyw 47  w sprawie praw konsumentów:
 "Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do  czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego  charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.  Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie  wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza  niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. "

 


Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego na stronie „o mnie”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:
Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

VIKI Baby Katarzyna Leszczyńska
Reymonta 50
97-500 Radomsko

Ja………………………………………………………

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej(ych) rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………….. Numer oferty……………………..

Data zawarcia umowy to ………………..

Data odbioru …………………..

Imię i nazwisko………………………….

Adres ………………….

Data……………………………

………………………………….

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).